Menu Menu

Klubben

Love og vedtægter for Struer Håndbold


§ 1 Navn og hjemsted
Klubbens navn er STRUER HÅNDBOLD, som forkortes til SH. Klubben blev stiftet i nuværende form den 1. maj 1990 som Struer Forenede Håndboldklubber, og er en sammenslutning af Fousing Idrætsforening og Struer Håndboldklub. Fousing Idrætsforening blev stiftet i 1934 og Struer Håndboldklub blev stiftet i 1964. Struer Håndbold har hjemsted i Struer Kommune.

§ 2 Formål
Klubbens formål er at give alle interesserede, uanset alder, køn og færdigheder mulighed for at spille håndbold. Der skal endvidere gives de spillere, der har lyst og talent, mulighed for at blive dygtige håndboldspillere.
Der skal arbejdes med at med at skabe et godt miljø og sammenhold i klubben.

§ 3 Tilslutning til hovedorganisationer
Klubben er tilsluttet følgende:
1. Struer Idrætsforbund
2. Jysk Håndboldforbund under Dansk Håndboldforbund
3. DGI, Vestjylland under Dansk Gymnastik –og Idrætsforeninger

§ 4 Optagelse af medlemmer og kontingent
Som medlem optages enhver, som vil indordne sig under klubbens bestemmelser, og som ikke er i kontingentrestance i en anden klub. Indmeldelse sker ved henvendelse til klubbens Sportsudvalg.
Kontingent til klubben fastsættes af bestyrelsen, som også bestemmer opkrævningsmetoden.

§ 5 Udmeldelse og udelukkelse
Udmeldelse sker ved henvendelse til klubbens Sportsudvalg. Kontingent skal betales for det halvår, i hvilken udmeldelsen finder sted.
Bestyrelsen kan udelukke medlemmer, der modarbejder klubben eller dens formål. Den eller de udelukkede medlemmer kan få deres sag behandlet på klubbens ordinære generalforsamling.

§ 6 Generalforsamling
Ordinær generalforsamling holdes hvert år i april måned. Indvarsling sker ved annoncering i den lokale
presse mindst 10 dage før generalforsamlingens afholdelse. Indkomne forslag samt forslag til
vedtægtsændringer skal være formanden i hænde senest 4 dage før generalforsamlingens afholdelse.

Dagsorden skal indeholde følgende:
1. Valg af dirigent
2. Godkendelse af Formandens Beretning
3. Godkendelse af Regnskab
4. Fremlæggelse af det følgende års budget
5. Indkomne forslag
6a. Valg i lige år af halvdelen af bestyrelsen (formand)
6b. Valg i ulige år af halvdelen af bestyrelsen (Kasserer)
7a. Valg af revisor (2 år)
7b. Valg af revisorsuppleant (1 år)
8. Eventuelt

Der foretages skriftlig afstemning på forlangende. Alle beslutninger tages ved simpelt flertal. Se dog § 11 og
§ 12.
Generalforsamlingen er klubbens øverste myndighed, og er beslutningsdygtig uanset antallet af mødte
stemmeberettigede.
Generalforsamlingens protokol underskrives af dirigenten og formanden.

§ 7 Stemmeret og valgbarhed
Følgende har stemmeret ved generalforsamlingen:
1. Alle medlemmer fra det fyldte 15. år
2. Bestyrelsesmedlemmer, udvalgsmedlemmer, revisorer og disses suppleanter
3. Forældre til medlemmer under 15 år, dog kun med en stemme pr. husstand/familie
Valgbar til bestyrelsen er alle, der er myndige.

§ 8 Ekstraordinær generalforsamling
Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, såfremt et flertal af bestyrelse eller 1/3 af de
stemmeberettigede medlemmer stiller motiveret krav herom, med angivelse af dagsorden.
Ekstraordinær generalforsamling skal indvarsles og er beslutningsdygtig som den ordinære
generalforsamling.

§ 9 Klubbens ledelse
Klubben ledes af en bestyrelse af mindst tre og højest syv medlemmer. Bestyrelsen består minimum af
formand, næstformand, kasserer.
Bestyrelsesmedlemmerne, herunder formanden og kasser, vælges på den ordinære generalforsamling for
en 2-årig periode. Genvalg kan finde sted. Halvdelen af bestyrelsens medlemmerne er på valg på
generalforsamlingen.
De på generalforsamlingen valgte bestyrelsesmedlemmer kan supplere bestyrelsen med 1 medlem.
Alle i bestyrelsen har stemmeret. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende.
Bestyrelsen aftaler opgavefordelingen indbyrdes, herunder valg af næstformand
Ved varigt forfald af valgt bestyrelsesmedlem finder bestyrelsen selv en til posten egnet suppleant for
resten af den aktuelle valgperiode.
Bestyrelsen kan nedsætte udvalg til at varetage særlige opgaver for klubben.
Bestyrelsen kan indkalde formændene for udvalgene, til at aflægge statusrapport.
Bestyrelsen fastsætter i øvrigt selv sin og udvalgenes forretningsorden.
Bestyrelsen er ansvarlig for at føre klubbens regnskab.
Bestyrelsen er ansvarlig for at føre forhandlingsprotokollen.
Foreningen tegnes af formand og kasserer og kan meddeles prokura.
Økonomiske dispositioner som gælds– eller pantsætning kræver en enstemmig bestyrelsesbeslutning.

§ 10 Regnskab
På den årlige generalforsamling vælges der for en 2-årig periode 2 revisorer, heraf afgår en revisor hvert år.
For en 1-årig periode vælges en revisorsuppleant.
Revisorerne reviderer klubbens regnskab ved regnskabsårets afslutning.
Regnskabsåret går fra den 1. april til 31. marts.
Budget for det kommende år forelægges den ordinære generalforsamling.
Det reviderede regnskab skal foreligge skriftlig til alle deltagere i generalforsamlingen, underskrevet af
revisorerne.

§ 11 Vedtægtsændringer
Ændringer af klubbens love og vedtægter kan vedtages på enhver ordinær– og ekstraordinær
generalforsamling, når forslaget er indsendt rettidig, og mindst 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede
stemmer for forslaget.

§ 12 Klubbens opløsning
Klubben kan kun opløses, såfremt 2/3 af de tilstedeværende stemmeberettigede på 2 generalforsamlinger,
med mindst 12 og højest 30 dages mellemrum stemmer herfor.
Ved opløsning af klubben kan formue og rekvisitter kun anvendes til start af en ny klub med håndbold på
programmet, i Struer.

Senest revideret og godkendt på generalforsamlingen 26.4.2016